algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van cloiq. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en aan welke voorwaarden deelname van de plastic inzamelactie is verbonden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cloiq is het niet toegestaan de op deze website gepubliceerde tekst, concepten, tekeningen, beeldmateriaal of andere materialen in welke vorm dan ook her te gebruiken of te vermenigvuldigen. Het intellectueel eigendom berust bij cloiq.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met cloiq te mogen claimen of te veronderstellen.

cloiq streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op cloiq.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. cloiq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

cloiq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit deelname van de plastic inzamelactie.

cloiq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade bij gebruik of voortvloeiend uit het gebruik van de fysieke en digitale producten van cloiq.

De beloningen kunnen niet ingewisseld worden voor een financiële vergoeding.

Per ingeleverde grote zak  krijgt u maximaal 2 punten. U krijgt één punt bij een zak die voor de helft gevuld is. U krijgt twee punten bij een zak die minimaal driekwart gevuld vult. Per ingeleverde en voor driekwart gevulde kleine zak ontvangt u één punt. Tevens dient de zak gevuld te zijn met het juiste plastic.

Alleen door ons verstrekte (en door u gevulde) zakken kunnen worden ingewisseld voor een punt.

Bij het niet juist aanbieden van uw plastic zullen geen punten toegekend worden. Bij het niet juist aanbieden van het plastic kan puntenaftrek volgen.

cloiq behoudt zich het recht voor het aantal punten dat voor een beloning ingewisseld moet worden aan te passen.

Bij de beloningen geldt op is op! U kunt uw punten enkel en alleen inwisselen voor de beschikbare producten en diensten.

Mocht u punten willen inwisselen voor een specifiek product of dienst en deze is niet beschikbaar (op) dan heeft u geen recht op dit specifieke product of dienst. Mocht er geen gelijkwaardig alternatief product of gelijkwaardige dienst beschikbaar zijn dan heeft u geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook.

De slimme regentonnen blijven eigendom van cloiq. U gaat enkel in gesprek met cloiq over de voorkeursplaatsingslocatie van de slimme regenton. cloiq doet zijn uiterste best om plaatsing op de gewenste locatie te organiseren maar behoud zich het recht voor hiervan af te zien.

U kunt geen rechten aan het beloningenoverzicht dan wel het bestelformulier ontlenen.

cloiq behoudt zich het recht voor om deelnemers niet toe te laten, tijdens deelname uit te sluiten of (tijdelijk) te schorsen.

cloiq behoudt zich het recht voor de actie eerder te beëindigen dan september 2021.

Door de algemene voorwaarden te accepteren onderschrijft u de doelstelling van het project. U doet zonder voorbehoud afstand van uw plastic zodra u het heeft ingeleverd bij een inzamelpunt. Door acceptatie van de algemene voorwaarden geeft u aan dat u zich zult inzetten om tot de gewenste plastic sortering te komen.

Privacy:
Bij deelname aan de plastic inzamelactie stemt u er mee in dat we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

We maken de volgende gegevens publiekelijk zichtbaar:
1. Uw zogenaamde schermnaam in een deelnemersranglijst op de website.
2. De namen van de deelnemers aan de workshop.
3. De namen van de deelnemers in gesprekken met cloiq over de plaatsing van de slimme regenton op hun voorkeur locatie.

Derde partijen:
cloiq maakt gebruik van vele derde partijen (o.a. Google). We staan niet in voor hun privacybeleid.

Wijzigingen:
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van cloiq.nl op deze pagina.